ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Vrije Academie voor Beeldende Kunst.

ARTIKEL 2: Inschrijvingen
2.1    De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het inzenden per post, e-mail of fax van een door de VABK verstrekt inschrijfformulier. Dan wel via de website van de VABK die deze opdracht vervolgens schriftelijk, of per e-mail bevestigt.
2.2    Alle cursussen of opleidingen gaan door onder voorbehoud van voldoende deelname.
2.3    Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Per groep kunnen er 10 mensen deelnemen.
2.4    De deelnemer zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, evenals relevant gebruik van medicijnen e.d. indien dit relevant is voor het volgen van de opleiding/cursus.

ARTIKEL 3: Annulering en wijziging
3.1    Annulering van een aanmelding dient schriftelijk en aangetekend te geschieden ruim 3 weken voor aanvang van de cursus. Opzegging per mail is pas geldig als deze bevestigd is door de VABK.
3.2    In geval van verhindering is de cursist/leerling niet gerechtigd een vervanger te sturen.
3.3    Bij annulering door de leerling is vanaf 3 weken voor aanvang van de cursus/les 0% van het lesgeld verschuldigd. Vanaf drie weken voor aanvang van de cursus/les wordt 50% in rekening gebracht.
3.4    Na aanvang van de opleiding of cursus is de cursist/leerling volledige betaling verschuldigd.
3.5    Bij niet verschijnen van de cursist/ leerling zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.
3.6    De VABK behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
3.7    De VABK is gerechtigd om de cursist/leerling, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert en/of niet voldoet aan de eisen die voor deelname aan de opleiding nodig zijn, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.

ARTIKEL 4: Betaling
4.1    De betaling van de opleiding wordt in twee termijnen afgedragen. Het eerste deel in september en het tweede deel in januari, en moet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan zijn.
4.2    Wanneer de eerste termijn na twee herinneringen is verstreken zonder betaling, dan zal het gehele bedrag voor dat opleidingsjaar/cursus opgeëist worden.
4.3    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cursist/leerling in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de cursist/leerling over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd.
4.4    Indien de cursist/leerling met de betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is de VABK gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, dit geeft onverminderd het recht aan de VABK om schadevergoeding te vorderen.
4.5    Zowel de VABK als de cursist/leerling zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel (in het geval cursist/ leerling onder curatele is gesteld of overlijdt.
4.6    Zowel de VABK als de cursist/leerling zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in onderling overleg als de andere partij een ernstige ziekte heeft, ofomstandigheden thuis waardoor deelname niet meer mogelijk is.
4.7    Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,00 komen volledig voor rekening van de cursist/leerling. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

ARTIKEL 5: Intellectuele eigendom
5.1    De VABK behoudt zich alle rechten voor van intellectuele en industriële eigendommen met betrekking tot de door de VABK verstrekte leermiddelen. De cursist/leerling is niet gerechtigd cursus of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoelt aan de VABK toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven (beelden, boeken, gereedschap, lasapparatuur etc.).
5.2    De cursist/leerling is verplicht de stukken op eerste verzoek aan de VABK te retourneren, bij overtreding als bedoelt in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450, - per dag.
5.3    Wanneer een cursist/leerling gereedschap heeft vernield of beschadigd, dan zal de cursist/leerling binnen een week voor gereedschap van dezelfde functie en kwaliteit zorgdragen.

ARTIKEL 6: Uitvoering van de opdracht
6.1    Indien de VABK haar lesprogramma niet na kan komen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de VABK het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering van het lesprogramma mogelijk wordt.
6.2    De VABK heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden (die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen) zij redelijkerwijs haar verplichtingen (tijdelijk) niet kan nakomen.
6.3    De VABK streeft er naar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onverhoopt geen doorgang kan vinden, is de VABK hiervoor jegens de cursist/leerling niet aansprakelijk en heeft de cursist/leerling geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. De VABK zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.

ARTIKEL 7: Aansprakelijkheid
7.1    De VABK sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van de VABK, tijdens excursie dagen of studiereizen in binnen- en buitenland voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De VABK is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een cursus/workshop of opleiding. De docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.
7.2    De cursist/leerling hoort veiligheid en voorzichtigheid te betrachten jegens zijn medecursist, de ruimte, het werk van anderen en het gereedschap. Ontstane schade zal op de desbetreffende cursist verhaald worden.
7.3    Docenten/assistenten kunnen adviseren om beschermbril, laskappen, geluidsbeschermers, handschoenen, katoenen laskleding e.d. te dragen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de student/cursist om hier wel of niet gebruik van te maken. Fysieke schade direct of op latere leeftijd kan niet op de docenten of de VABK verhaald worden maar is op eigen verantwoordelijkheid van de cursist/leerling.
7.4    De cursist/leerling is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in een cursus/workshop of lessen.
7.5    Aan de inhoud van de brochures en website kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 8: Vertrouwelijkheid
8.1    Alle persoonlijke informatie die door de klanten wordt verstrekt, zoals persoonsgegevens, adresgegevens, bankgegevens wordt door de VABK, door haar medewerkers en docenten vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens van de klant worden alleen met vooraf gegeven toestemming van de klant gebruikt. Ook informatie afkomstig uit persoonlijke gesprekken, worden vertrouwelijk behandeld door de docenten verbonden aan de VABK.
Wanneer vanuit medisch of justitieel opzicht informatie over de klant gevraagd wordt, zal de VABK eerst toestemming vragen aan de klant, of anders aan familie of naasten van de klant.